پروژه نورپردازی دفتر معماری شهرزاد اسدی

شناسنامه پروژه :

نام پروژه : دفتر معماری مهندس شهرزاد اسدی

مکان پروژه : کرمان

چراغ های استفاده شده در پروژه دفتر معماری مهندس شهرزاد اسدی: چراغ سیلندری آسترو ، انولا ، اسلیو و … ، چراغ خطی آویز مستطیل و بیضی ، چراغ لینک و….

 

تصاویر پروژه نورپردازی دفتر معماری مهندس شهرزاد اسدی :