گارانتی محصولات روشنایی نورا

کارشناسان نورا لایتینگ در تمام مسیر کنارتان خواهند بود

گارانتی نورا لایتینگ

مشتری گرامی ؛ ضمن تشکر و قدردانی از خرید محصولات نورا خواهشمندیم جهت ارائه خدمات مناسب ، موارد ضمانت محصولات را مطالعه و مورد توجه قرار دهید :

ﺷﺮﮐﺖ نورا عملکرد ﺻﺤﯿﺢ ﭼﺮاغ ﻫﺎي ﺧﻮد را در صورتی که ﻧﺼﺐ و راه اندازی آن ﺗﻮﺳﻂ کارشناسان نورا یا افراد ذیصلاح انجام شده باشد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ایراد ﯾﺎ اﺷﮑﺎل ﻓﻨﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ می کند و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺮاغ ﻫﺎي خود اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ( در صورتیکه ایراد و اﺷﮑﺎل ﻓﻨﯽ ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﺷﻨﺎسان نورا ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺼﺐ و راه اندازی ، ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎﻋﻘﻪ ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ، ﺷﻮك ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺿﺮب دﯾﺪﮔﯽ ﭼﺮاغ و ﻗﻄﻌﺎت آن ﻧﺒﻮده و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) . در ضمن هنگام تحویل کالای خود از مطابقت تعداد چراغ های خریداری شده اطمینان حاصل فرمایید زیرا پس از تحویل کالا شرکت نورا هیچ گونه مسئولیتی را در مورد مغایرت تعداد کالا بر عهده نمی گیرد. مدت زمان اعلام هرگونه ایراد در سلامت فیزیکی کالا 24 ساعت و هر گونه اشکال فنی در کالاهای ارائه  شده 48 ساعت می باشد (مهلت تست). ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ شرکت نورا ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری صحیح ﭼﺮاغ  و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ، ﺑه ﻋﻬﺪه ﻧﺪارد . همچنین ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ، ﺑر ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

شرایط گارانتی محصولات نورا لایتینگ

  1. ﭼﺮاغ و ﻗﻄﻌﺎت مربوطه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ ﯾﺎ اﺷﮑﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﺷﻨﺎسان نورا مشخص ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ایراد در ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺮاغ ﺑﺮﮔﺮدد ، ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻤﺎﻧﺖ خواهد شد .
  2. ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﭼﺮاغ ﻫﺎ و ﺗأﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ نورا ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  3. در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﻰ ﻣﺎژول ، استریپ ، چیپ ، سوئیچ و یا دراﯾﻮر محصولات ،  ﺷﺮﮐﺖ نورا در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮔﺮدد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ ﻗﻄﻌﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 4. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺮاﺑﻰ ﭼﺮاغ ﻫﺎ ، ﻣﺸﺘﺮى ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت 10 روز از ﺑﺮوز ﺧﺮاﺑﻰ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش نورا اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

5. در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ کارشناسان نورا ، ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از روش ﻫﺎى : ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮى ، ارﺳﺎل ﭼﺮاغ ﺑﻪ دفتر فروش و ﯾﺎ ﺗأﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ؛ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻪ روش ﻫﺎى ﻓﻮق اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﭼﺮاغ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﯾﺎ ﻣﺪل ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

6. ﭼﺮاغ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻣﺪت ﺿﻤﺎﻧﺘﺸﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﭘﺲ از ﺗﻌﻤﯿﺮات ، ﻣﺸﻤﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

7. ﻣﺪت زمان ﺿﻤﺎﻧﺖ چراغ های خطی 5 سال و برای باقی ﭼﺮاغ ﻫﺎ 2 سال ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روزاﻧﻪ 12 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  1. در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺿﻤﺎﻧﺖ ، در ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد مذکور در ﺑﻨﺪﻫﺎي فوق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ایراد ﯾﺎ ﻋﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﺷﻨﺎسان نورا ، برای تعمیر و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﻪ محصول ﺑﺪون وﺟﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰ ﮔﺮدد.

شرایط عدم یا ابطال گارانتی محصولات نورا لایتینگ

 1.ﺧﺮاﺑﻰ ﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﺻﺎﻋﻘﻪ ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﯾﺎ ﺷﻮك ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ، ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ و ﺿﺮب دﯾﺪﮔﻰ ﭼﺮاغ و ﻗﻄﻌﺎت .

  1. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮑﺎری در ﭼﺮاغ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت و ﻏﯿﺮه... .

3.ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى ﺧﺮﯾﺪار در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارى درﺳﺖ ﭼﺮاغ و یا ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﭼﺮاغ .

  1. ﮐﻠﯿﮥ ﻋﯿﻮب و ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ .
  2. ﻫﺰﯾﻨﮥ اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﻣﺮاﺟﻌﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮی و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮاغ و ﻗﻄﻌﺎت ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی خواهد بود .
  3. ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی نصب که شامل ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭼﺮاغ از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺑﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع است ؛ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .
  4. درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﭼﺮاغ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻞ ، زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻮاﻧﺢ و ﯾﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ و... ﺑﺎﺷﺪ .
  5. روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭼﺮاغ ﻫﺎى ﻓﻀﺎى آزاد ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﮑﻰ ﻫﻮا ( ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ) و ﯾﺎ روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﭼﺮاغ ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﻫﻮا .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی با نور خطی به اینستاگرام نورا سر بزنید